Темпи зростання окремих вид1в видатшв зведеного, державного та мкцсвих бюджетов за cinciib - червень 2010-2012 рошв пор1вняно з попередн1м перюдом

^s. Роки Видатки зпдно^^ з функщональною^4^. класифшащею ^\ 2010 piK 2011 piK 2012 piK
Зведений бюджет Державний бюджет Micneei бюджета Зведений бюджет Державний бюджет Micneei бюджета Зведений бюджет Державний бюджет Micneei бюджета
Разом видатюв (без урахування мгжбюджетних трансферов),з их на: 119,4 124,3 112,3 109,6 100,9 123,3 115,6 112,3 120,0
— житлово-комунальне господарство 55,1 577,6 51,3 151,2 5,9 163,2 94,9 742,9 93,0
— охорону здоров'я 114,9 99,3 118,2 112,5 115,3 112,1 119,9 120,5 119,8
— духовний i ф1зичний розвиток 138,0 189,5 114,6 97,8 70,0 118,6 130,3 150,4 121,4
- осв1ту 114,6 114,2 114,8 114,7 98,8 123,2 120,2 114,3 122,8
— сощальнии Темпи зростання окремих вид1в видатшв зведеного, державного та мкцсвих бюджетов за cinciib - червень 2010-2012 рошв пор1вняно з попередн1м перюдом захист i сощальне забезпечення 152,7 167,9 123,9 93,5 81,4 124,5 109,3 103,0 119,8

4 MicrjeBi бюджета спрямовують у сощально-культурну сферу значно бшыну частку видатюв, шж державний бюджет. Це пояснюсться структурою витрат мюцевих бюджепв зпдно з Бюджетним кодексом Украши.


40


АНАЛ13 ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА СШЕНЬ - ЧЕРВЕНЬ 2012 РОКУДЕРЖАВНИИ БЮДЖЕТ


Разом з тим, пор1внюючи з докризовим перюдом (2008 роком), найнижчими темпами зросли Темпи зростання окремих вид1в видатшв зведеного, державного та мкцсвих бюджетов за cinciib - червень 2010-2012 рошв пор1вняно з попередн1м перюдом видатки на житлово-комунальне господарство. 1х обсяг незначно збшынився - на 0,4 миллиардов. грн., i це не можна назвати достапим для вщишення ycix нагальних питань у зазначенш сфер1.

Видатки Державного бюджету Украшиз урахуванням м1жбюджетних трансферов становили 168,1 миллиардов. грн., що на 13,3 % бшыне, шж у I швр1чч1 2011 року. PieeHb виконання р Темпи зростання окремих вид1в видатшв зведеного, державного та мкцсвих бюджетов за cinciib - червень 2010-2012 рошв пор1вняно з попередн1м перюдом1чного плану на 1,1 в. п. нижче показника попереднього року та становить 42,1 % (див. таблицю 3.3.1).

Видатки державного бюджету без урахування м1жбюджетних трансферов склали 118,5 миллиардов. грн., що на 12,9 миллиардов. грн., або на 12,3 %, бшыне показника минулого року. Р1вень виконання р1чного плану зменшився на 1,3 в. п пор1вняно з минулор1чним показником Темпи зростання окремих вид1в видатшв зведеного, державного та мкцсвих бюджетов за cinciib - червень 2010-2012 рошв пор1вняно з попередн1м перюдом i становив 41,0%. Видатки загального фонду профшансоваш у сум1 97,9 миллиардов. грн., або на 10,5% бшыне, специального фонду - у сум1 20,6 миллиардов. грн., або на 21,7 % бшыне, шж у минул ому рощ.

Зростання частки видатав спец1ального фонду щодо минулор1чного показника (див. графнс 3.3.2) можна пояснити тим, що у поточному рощ р Темпи зростання окремих вид1в видатшв зведеного, державного та мкцсвих бюджетов за cinciib - червень 2010-2012 рошв пор1вняно з попередн1м перюдом1вень виконання видатав загального фонду, запланованих на с1чень - червень, на 4,0 в. п. знизився i становив 89,3 %.


Графш. 3.3.2

Динамиса частки видатшв специального фонду державного

Бюджету без урахування м1жбюджетних трансферт1в за

Cinciib - червень 2007-2012 рошвОчень-червень 2007


Нагадаемо, що у минулому poni видатки спещального фонду значно зменшилися як за обсягом, так i за часткою Темпи зростання окремих вид1в видатшв зведеного, державного та мкцсвих бюджетов за cinciib - червень 2010-2012 рошв пор1вняно з попередн1м перюдом у загальн1й сум1 видатюв. Це було пов'язано, в основному, з вщсуппстю у 2011 poni видатав на компенсащю НАК «Нафтогаз Украши» р1знищ м1ж ц1нами закушвл1 1мпортованого природного газу та його реал1зацп для виробництва теплово!' енергп, що споживаеться населениям (у I швр1чч1 2010 року - 2,9 миллиардов Темпи зростання окремих вид1в видатшв зведеного, державного та мкцсвих бюджетов за cinciib - червень 2010-2012 рошв пор1вняно з попередн1м перюдом. грн., у I швр1чч12009 року - 3,5 миллиардов. грн.).


РОЗД1ЛЗ


41ВИДАТКИ ЗА

ФУНКЦЮНАЛЬНОЮ

КЛАСИФПСАЩеЮ


Упродовж I швр1ччя 2012 року найкраще фшансувалися видатки на освггу (49,6 % р1чного планового обсягу), сощальний захист та сощальне забезпечення (44,1 %), громадський порядок, безпеку та судову владу (42,7 %) (див. д1аграму 3.3.2). Традицшно у першому niepi44i майже не здшснювалося фшансування видатав на Темпи зростання окремих вид1в видатшв зведеного, державного та мкцсвих бюджетов за cinciib - червень 2010-2012 рошв пор1вняно з попередн1м перюдом житлово-комунальне господарство. Цього року на зазначеш цш було витрачено 53,8 млн. грн., або 7,3 % вщ р1чного плану.


Дгаграма 3.3.2

Динамиса видатшв державного бюджету за


teodor-ruzvelt-doklad.html
teodor-v-adorno-stranica-15.html
teodor-v-adorno-stranica-5.html